Linguagem

19 ผู้เล่น
30 questões de português
  • ที่สร้างไว้ 25/11/2019
  • ตีพิมพ์ 25/11/2019
  • แก้ไขเพิ่มเติม 15/12/2019
  • ความยาก ยาก
  • คำถามที่ 30
  • กระทู้ วรรณกรรมศิลปะ


Pos ผู้เล่น คะแนน โครโน วันที่
ต่อไปนี้การจัดหมวดหมู่
โดย Tedoidé
14 ผู้เล่น
โดย João e Vitor
60 ผู้เล่น
โดย palmijiano
48 ผู้เล่น
โดย gustavocantor
48 ผู้เล่น
โดย Juuh
44 ผู้เล่น
โดย dabin
40 ผู้เล่น
โดย rosaa
39 ผู้เล่น
โดย bijuma
2 ผู้เล่น
โดย Rayisa
26 ผู้เล่น
โดย Karol e Gabi
25 ผู้เล่น
โดย Igol
16 ผู้เล่น
โดย Gustavo Gonçalves
15 ผู้เล่น
โดย Kássia
20 ผู้เล่น